(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Harf notlarına dönüştürmede dersi veren öğretim elemanı bağıl değerlendirme ya da mutlak değerlendirme yöntemlerinden istediğini kullanır.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı yapılacak dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve bunların uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı, puanı ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

a)

Harf notu veya işaret                     Katsayı                 Puan                     Statü

A                                            4,00                       90-l00                    Geçer

A-                                          3,67                       87-89                     Geçer

B+                                         3,33                       83-86                     Geçer

B                                            3,00                       80-82                     Geçer

B-                                          2,67                       77-79                     Geçer

C+                                         2,33                       73-76                     Geçer

C                                            2,00                       70-72                     Geçer

C-                                          1,67                       64-69                     Şartlı geçer

D+                                         1,33                       56-63                     Şartlı geçer

D                                            1,00                       50-55                     Şartlı geçer

F                                            0,00                       0-49                       Başarısız

NA                                        0,00                        *                           Devamsız

W                                          *                               *                           Çekilme

I                                             *                               *                           Eksik

T                                            *                              *                           Transfer işareti

S                                            *                               *                           Yeterli

U                                           *                              *                           Yetersiz

P                                            *                               *                           Devam ediyor

EX                                          *                              *                           Muaf

b) NA notu, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri sebebiyle başarısız sayılan öğrenciler için dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında F notu gibi değerlendirilir:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmamak.

(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, ortalamaya katılmayan derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde, ilgili öğretim elemanı tarafından harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

d) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

e) T işareti: Başka bir yükseköğretim kurumunda veya AGÜ’nün başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin hâlen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu fakültenin ilgili yönetim kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T notu işareti işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

f) P: Bir yarıyıldan çok süren derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.