Birinci Yarıyıl


Matematik I

Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türev.

Kitap: Calculus for Scientists and Engineers: An Analytical Approach, K.D. Joshi, Narosa, 2002.

Doğa Bilimi I

Evrenimizin sınırı nedir?, Işık hızına ulaşabilir miyiz?, ‘’Angry Birds’ fiziği, Schrödinder’in kedisi ölü mü canlı mı?, Soluduğumuz hava, Ozon tabakasının korunması, Küresel iklim değişikliğinin kimyası, Yaşam için su, Beslenme, Bir hücre turu, Kromozom ve DNA yapısı, Merkezi dogma, Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon.

Kitap: General Physics, Morton M. Sternheim ve Joseph W. Kane, 2. Baskı, 1991, Wiley.

Programlama Sanatı

SNAP ve Java dillerinin öğretileceği ve bilgisayar programlamaya giriş niteliğinde olan bu derste verilen bir problemin çözümü için bilgisayar programı yazabilme amaçlanır. Temel programlama becerilerinin yanısıra bir ders projesi sayesinde öğrencilerin tasarım becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kitap: “Java How to Program”, P. Deitel ve H. Deitel, 10. Baskı, 2014, Pearson.

Çağdaş Dünyayı Anlama

Bu derste sosyal bilim ve beşeri bilimler disiplinleri arası bir bağ kurarak günümüze ait olaylara ve problemlere odaklanılacaktır. Derste öğrenicilerin yaşadıkları dünya hakkında eleştirel düşünme yeteneği kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilere günümüzün büyük global konuları öğretilecek, bu konulardaki farkındalıkları artırılacaktır. Derste ders kitaplarının yerine internet blogları, gazete makaleleri, STK ve düşünce kuruluşlarına âit raporlar kullanılacak, grup projeleri, belgesel ve film gösterimleri ve uzmanların seminerlerine katılımlar yapılacaktır.

Profesyonel Gelişim Aktiviteleri I

Kişisel ve profesyonel gelişim, Zaman yönetimi, Farklı bölümlerin aktiviteleri, Alan gezileri, Konferanslar, Seminerler, Raporlama

İngilizce I

Bu derste öğrenciler düşünme, okuma, konuşma ve yazmaya akademik bir şekilde bakmayı birleşik ve anlamlı bir şekilde, meslekî çalışmalarında kullanılabilir bir şekilde öğreneceklerdir.

Türkçe I

Dil nedir?, Dilin özellikleri, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil - kültür ilgisi, dil - düşünce ilgisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri , Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Ses olaylarının sebepleri ve ses olayları, Yazım kuralları ve uygulaması, Yazım kuralları ve uygulaması (Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı), Noktalama işaretleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması , Türkçede isim ve fiil çekimleri

İkinci Yarıyıl


Matematik II

Integral alma, integral alma teknikleri, İntegral alma uygulamaları ve sonsuz diziler ve seriler, Türev almanın zıt işlemleri ve uygulamaları.

Kitap: Calculus for Scientists and Engineers: An Analytical Approach, K.D. Joshi, Narosa, 2002.

Doğa Bilimi II

Yanmadan enerji, Elektron transferinden enerji ve enerjinin parlak geleceği, Sürdürülebilir bir gelecek için kimya, Polimer ve plastiklerin dünyası, Molekülleri kullanma ve ilaç dizaynı, Elektrik kuvveti ve alanı, İletkenler, Elektriksel potansiyel, Bir metal yanındaki elektrik alanı, Elektrik akımı ve devreleri, Manyetik alan ve kuvvetler, Manyetik indüksiyon, Büyük biyolojik moleküllerin yapısı ve fonksiyonu, Zar yapısı ve fonksiyonu.

İşletme Yönetimini Keşfetmek

Dersin ana amacı bir işletmenin işleyişini ve işletmelerin toplumdaki rolünü kuramsal ve pratik açıdan öğrencilere tanıtmaktır. Öğrenciler, önemli işletme terimleri, globalleşme gibi işletmeyi etkileyen trendler, stratejik yönetim ve liderlik, Kobiler ve girişimcilik, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finansman gibi işletmenin temel alanları hakkında bilgi kazanacaklardır.  Ders boyunca işletmenin temel bölümlerinden iş dünyasından alanlarında bilgili ve tecrübeli konuşmacılar davet edilecektir. Konuşmacılar derste öğretilen konuların iş dünyasındaki uygulamaları hakkında bilgi vermenin yanı sıra öğrencilere işletmenin alt dallarındaki farklı meslekler konusunda da fikir vereceklerdir. Yine ders içeriğinde şirket gezileri düzenlenerek öğrencilerin üretim ve yönetimi yerinde görerek saha tecrübeleri elde etmeleri hedeflenmektedir.

Profesyonel Gelişim Aktiviteleri II

Kişisel ve profesyonel gelişim, Zaman yönetimi, Farklı bölümlerin aktiviteleri, Alan gezileri, Konferanslar, Seminerler, Raporlama

Geleceği Hayal Etme

Bu derste ekonomi, teknoloji ve uzay kavramlarıyla bağıntılı konulara antropolojik bir bakış açısından bakılıp, ekonomi ilmi, arkeoloji ve mimâri konularıyla birleştirilip, karşılaştırılacaktır. Bu ders disiplinlerarası bir ders olmakla beraber sosyal antropolojinin metodik kökünü de barındırmakta ve bu kökü diğer disiplinlerin teoritik gelenekleriyle de zenginleştirmektedir. Dersin kaynakları çeşitli ders kitapları, internet blog'ları, gazete makaleleri, belgeseller ve filmler olacaktır.

İngilizce II

Betimleyici makale yazma, Özet-cevap yazma pratiği, Sunum pratiği.

Türkçe II

Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili, Sözlü anlatım türleri ve uygulaması, Etkili sunum hazırlama, Konuşma planı, Hazırlıklı konuşmalar, Güzel konuşma kuralları, Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları, Yazılı anlatım türleri ve uygulaması, Yazılı anlatım türleri ve uygulaması. Yazılı anlatım türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Bilimsel yazı örnekleri inceleme, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Retorik uygulamaları

 

Üçüncü Yarıyıl


Davranış Bilimlerine Giriş

Ders psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji disiplinlerinden gelen teorilerin özümsenerek işletme içinde insan davranışlarının dinamiklerine odaklanır.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama, tüketici için değer oluşturmak amacıyla rakiplere kıyasla tüketicileri daha çok memnun ederek firmaya ve diğer paydaşlara yarar katan sanat ve bilimdir. Bundan dolayı pazarlama bir işletmenin çekirdek fonksiyonlarından biridir. Bu derste öğrenciler, sunulan ürün ve servisin fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtımını planlama ve yürütme konularında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini belirleyip ölçmenin ve rekabetçi çevreyi değerlendirmenin önemi üzerinde durulacaktır. Pazar bölümlendirmesi, hedeflemesi ve konumlandırması konuları işlenecek ve tüketici satın alma davranışlarına etki eden faktörler ele alınacaktır.

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe dersi, işletmenin bilgi  kullanıcıları için önem taşıyan muhasebenin, temel ve amaçlarına yöneliktir. Bu dersin temel amacı, muhasebenin temel kavram ve kurallarını, ticari işlemlerin kayıtlarının yapılmasını, raporlanması ve analizini öğretmektir. Bu yönüyle, muhasebe tarafından hazırlanan finansal bilgi ve raporlar, işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, işletmeye yönelik yatırım kararlarının alınmasında önem arz etmektedir. 

İstatistik I

Ders en temel iki tahmin yöntemi olan Regresyon ve Korelasyon Analizi ve Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizi konularını kapsamaktadır. Regresyon ve Korelasyon Analizi bağımsız değişken sayısına göre sınıflandırılarak (Basit ve Çoklu) incelenmektedir. Tek değişkenli Zaman Serileri Analizi yöntemleri ise Zaman Serilerinin Bileşkenlerine Ayrılması, Düzgünleştirme Yöntemlerini kapsamaktadır.

İşletme Finansı

Finansın temel konularına bir giriş yaparak şirketlerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi.

Mikroekonomi

Temel ekonomik düşünme prensipleri ile başlayarak mikroekonomiye giriş yapmak amaçlanır. Öğrenciler bir ileri düzey mikroekonomi veya giriş düzey makroekonomi derslerine devam edebilecek ekonomi bilgisi edinirler.

 

 

Dördüncü Yarıyıl


İş İletişimi

Ders öğrencilere yönetim stratejisinin asli bir parçası ve işyerinde başarının kritik bir gerekliliği olan etkili profesyonel iletişimin temel kavramlarını ve prensiplerini tanıtır. Derste, öğrenciler yazılı ve sözlü olarak etkili mesaj tasarlamanın temellerini oluşturacaklardır. Öğrenciler mesajların amaçlarını belirleme, dinleyiciyi analiz etme, bilgiyi seçme ve en etkili düzenlemeyi ve kanalı seçme konusunda stratejik iletişim modellerini kullanacaklardır. Buna ek olarak, etkili grup iletişimi bugünün işyaşamında bir gereklilik olduğunda, öğrenciler sunum yapma, toplantı yönetme, röportaj yapma, çatışmaları yönetme, çeşitliliğin gücünü kullanma gibi yetenekleri bireysel ve kültürel düzeyde öğrenip pratik edeceklerdir.  

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması genellikle kıt kaynakların paylaşımının söz konusu olduğu sistemlerin en iyi şekilde tasarlanması ve işletilmesine yönelik karar problemlerine bilimsel yaklaşımın uygulanmasını amaçlamaktadır. Programda zorunlu olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, üretim ya da hizmet sistemlerinde karşılaşılacak birçok sorunun bilimsel olarak irdelenmesi sonucunda, organizasyonun performansını iyileştirmede ve analitik yöntemleri kullanarak en iyi çözümü belirleme sürecinde yardımcı olacaktır.

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi dersi, işletmenin iç bilgi kullanıcıları tarafından muhasebe bilgilerinin, ölçme, değerlendirme ve karar almada kullanılmasına yöneliktir. Bu dersin temel amacı, muhasebe verilerinin şirket içinde farklı süreçler için nasıl hazırlandığını ve analiz edildiğini öğretmektir. Maliyet bilgilerinin hazırlanması ve analizi, bu analizlerin bütçe planlanması ve performans değerlendirilmesinde araç olarak kullanılması gibi konular derste yer almaktadır. 

İstatistik II

Anakütle ortalama, oran tahmininde ve hipotez testlerinde temel alınan Örnekleme Teorisi incelenir. Örnekten hareketle yapılacak tahmin ve hipotez testlerinde örnek büyüklüğünün hesaplanma yöntemleri ele alınır. Hipotez testleri parametrik ve parametrik olmayan testler sınıflandırması yapılarak incelenir. Her hafta uygulama derslerinde istatistik yöntemlerin adım adım çözümüyle birlikte SPSS uygulamaları yapılmaktadır.

Yöneticiler İçin Hukuk

Bu derste hukukun temel kavramlarının öğretilmesi ve hukuk kuralları konusunda temel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Hukukun tanımı, amaçları, kaynakları, hukuk kurallarının unsurları, kamu hukuku- özel hukuk ayırımı, hukukun uygulanması, hukuksal ilişki, hak, hak sahibi, hukuki işlemler gibi konular ele alınacaktır.

Makroekonomi

Bu ders işşizlik, ekonomik büyüme, enflasyon, para politikası, mali politikalar gibi konular hakkında iktisadi açıdan bilgiler vermektir. Bu dersin amaçlarından birisi öğrencilerin makaleleri ve ekonomi haberlerini okurken, ve televizyon yada radyodan haber dinlerken bu dersten öğrenmiş olduğu bilgilerle birlikte olayları anlaması ve doğruluğunu ekonomik açıdan değerlendirmesidir. Bu dersin sonlarına doğru öğrenciler ekonomik kurumlar ve piyasaların işleyişi hakkında, ve işsizlik, ekonomik büyüme ve enflasyon oranları gibi değerleri etkilemek amacıyla politika uygularken yaşanan zorlukları anlayacaklardır. Son olarak, öğrenciler ekonomik sistemin önemli bir kısmını açıklayabilen ekonomik modeller kurabilecek, ve bu modelleri yeni ve şimdiki olaylara ve problemlere uygulayabilecekler.

Örgütsel Davranış

Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler grup ve örgütsel dinamikler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; gruplar arası dinamikler, örgütsel değişim, stres, karar verme, çatışma performans gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.

 

Beşinci Yarıyıl


Küreselleşme ve Uluslarasası İşletme

Bu dersin amacı; uluslararası finansal raporlama standartları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Yöneylem ve Üretim Planlaması

Bu dersin amacı öğrencilerin üretim yönetiminin temel konuları olan kuruluş yeri seçimi, işyeri düzenleme ve yerleşimi, bir işin veya sürecin analizinin öğrenmesidir. Bunun yanında tamir bakım planlaması ve kuyruk sistemleri ile proje tipi üretim sistemlerinin analizini öğrencilere kavratmaktır.

İşletmede Araştırma Yöntemleri

Bu ders öğrencilere teorilerin içerik alanları, araştırma metodları, tasarımları ve üçü birbiriyle ilişkili olan teorilerin geliştirilmesi, test edilmesi, ve düzeltilmesini kapsayan istatistiksel yöntemler hakkında gerekli olanı öğrencilere öğretecektir. Basitçe söylemek gerekirse, öğrencilerin sadece teorik yada sadece pratik yetkinliklerinin gelişmesi değil ikisinin birden gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır

Türk Tarihi I

Bu derste, Türkiye tarihi yapılan bilimsel araştırmalar çerçevesinden işlenir. Bu ders, olayları objektif şekilde araştırmak için interaktif bir şekilde tasarlanmıştır, tarihi temsiller kadar, kronolojik olarak kısa tarihi periyotlar içerir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders İşletme Fakültesi öğrencilerine insan kaynakları yönetimine ilişkin kavramları açıklamayı hedeflemektedir.

Altıncı Yarıyıl


Girişimcilik

Bu ders kapsamında küçük işletmelerin doğası, başarı ve başarısızlık, başarılı girişimcilik, bir iş planı geliştirmek, franchising, sermaye kaynakları, yer seçiminin belirlenmesi, örgütsel biçimin seçilmesi, planlama ve organizasyon, yönlendirme, performansın izlenmesi, pazarın anlaşılması, fiyatlama, reklam ve satış, küçük işletmelere devlet desteği konuları ele alınacaktır. Türkiye’den bazı aile işletmeleri örnekleri incelenecektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ders kapsamında bilişim sistemleri hakkında bilgi verilecek ve bilişim sistemlerinin örgütsel faaliyetlere nasıl katkı sağlayabileceği ve stratejik değer üretebileceği anlatılmaktadır. Dersin amacı; Bilişim Sistemlerinin ve Bilgi Teknolojilerinin tanıtılması ve bu sistemlerin işletme yönetimindeki rollerinin ve uygulama alanlarının geleceğin yöneticilerince kavranmasıdır.

İş Etiği

Bu ders sonrasında öğrencilerin iş hayatında etiğin önemini anlamaları ve gelecekte işçi veya işveren olarak iş hayatına atıldıklarında ahlaki sorumluluklarının neler olduğunu bilmeleri hedeflenmektedir.

Türk Tarihi II

Bu derste, Türkiye tarihi yapılan bilimsel araştırmalar çerçevesinden işlenir. Bu ders, olayları objektif şekilde araştırmak için interktif bir şekilde tasarlanmıştır, tarihi temsiller kadar, kronolojik olarak kısa tarihi periyotlar içerir.

Organizasyon Teorisi ve Dizaynı

Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir.

Yedinci Yarıyıl


Stratejik Yönetim

Lisans eğitimi süresince edinilen bilgilerin stratejik yönetim teori ve yöntemleriyle birleştirilerek şirket yönetimi için gerekli altyapının edinilmesi amaçlanır. Girişimci ya da üst düzey yönetici olmayı hedefleyen öğrencilerin bu pozisyonlarda karşılaşılan sorunların çözümünde gerekli olan analitik teknikleri ve becerileri kazanması beklenir. Simülasyon, vaka çalışmaları ve şirket check-up ile öğrenciler işletmeci olarak şirketlerde karşılaşabilecekleri sorunları sınıf ortamında incelerler.

Ticaret Hukuku

Bu ders kapsamında, ticari işletme hukuku ve ortaklıklar hukuku ana başlıkları altında ticaret hukuku konuları incelenecektir. Ticaret hukuku, ticari işletmeyi, taciri ve ticari işletmeyi düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dersin amacı, öğrencilere meslek hayatlarında yararlı olacağı umulan ticaret hukuku konularında temel bilgileri vermektir. Hukuk, günlük yaşantımızda toplumsal ilişkilerden büyük bir çoğunluğunu düzenleyen kurallar bütünü olduğu için, hukukçu olmayanları da ilgilendiren bir bilim dalıdır. Ayrıca, işletme bölümünden mezun olacak öğrencilerin meslek hayatlarındaki sorunları çözebilmeleri için hukuk bilgisine sahip olmaları çok önemlidir.

Kültürlerarası Liderlik

Güncel liderlik yaklaşımlarını, liderlerin ve liderlik tiplerinin işletme ve örgütler için öneminin kavranması amaçlanmaktadır. Lider modellerinin, temel liderlik kuramlarının ve liderlerin örgüt içerisindeki rollerinin temel sınıflandırmalarının tanıtılacaktır. Örgütlerde lider durumunda olacak öğrencilere liderlik teori ve kavramlarının anlatılarak bunların uygulanması ile paralel davranışlar kazandırmak hedeflenir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirinin temel yapısını, tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanmasını ve yönetimi konularını, tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerini öğretmek amaçlanmaktadır. Tedarik zinciri yönetim stratejileri geliştirme, tedarik zincirinde talep tahmini yapabilme, tedarik zincirinde stok yönetimi ve dağıtımı yönetebilme, teslim alma, depolama, üretim programlama, paketleme, dağıtım ve müşteri hizmetlerinin planlanması gibi problemlere temel yaklaşımların incelenip öğretilmesi planlanmaktadır.

Sekizinci Yarıyıl


Bitirme Projesi: Küresel Sorunlar

İşletme programında görülen konuların öğrenci tarafından bireysel olarak uygulanmasını sağlamak. Öğrenciyi küresel sorunlar üzerinde küresel düşünmeye ve öğrendiklerini küresel bazda uygulamaya yönlendirmek.

Kurumsal Kaynak Planlaması

Küreselleşen ve bilgi toplumuna geçişi yaşayan şirketlerdeki değişimleri anlayabilme, gelişmelere uyum sağlayabilme ve kaynak yönetiminin önemini kavrayabilme gibi becerileri öğrencilere kazandırmak amaçlanır. Firmalarda etkin kaynak yönetiminin kısa ve uzun vadede önemi vurgulanarak kaynak yönetimi metodlarını analiz etmeyi ve uygulamayı öğretmek hedeflenir.

Bölüm İçi Seçmeli Dersler


Finansal Analiz ve Raporlama

E-Ticaret

Personel Alımı ve Performans Değerlendirme

Tüketici Davranışı

Proje Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Bilgi Teknolojileri ve Veri Yönetimi

Pazarlama Araştırması

Yönetim Becerilerini Geliştirme

Compensation Theory and Management

Para ve Banka

Para Piyasaları

Vergi Yönetimi ve Hukuku

Risk ve Sigorta

Teknoloji Yönetimi

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Finanas

İş Sürekliliği Yönetimi

Yöneylem ve Üretim Planlaması

 

Bölüm Dışı Seçmeli Dersler


Yabancı Dil

Ekonomi ve Orta Doğu

İslami Ekonomi ve Finans

Uluslararası EkonomiyeGiriş

Kültür ve Ekonomi